Yazdır
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Pazartesi, 12 Temmuz 2010 08:30
AddThis Social Bookmark Button

bugday_cimi_suyuBu?day imi ve Bu?day ??ras?n?n 40 de?i?ik faydalar?ndan biri de kanseri yok etmesi.
Ayr?ca genlik iksiri!

Kanseri engelleyen besinlerin ba??nda atalar?m?z?n Orta Asya'da itikleri bu?day ??ras? geliyor. Klasik tedavi yntemlerini reddeden tm doktorlar?n ortak iddias?, bu?day imi yenilmesi ve bu?day ??ras? iilmesi Pakistan'daki Hunzakut Prensli?i'nde kanserden lm yok. Hunzakutlular, ac?badem ve kay?s? ekirde?ini yiyorlar ve kansere yakalanm?yorlar.

Trkiye'de de ac?badem ve kay?s? tketilen blgelerde kanser vakalar?n?n azl??? dikkat ekiyor. demi?'le Salihli aras?nda, bin bir efsaneye konu olmu?, Bozda?'?n eteklerinde cennet Glck k?y?s?nda kanseri yenen, bu zaferi kazand?ktan sonra mcadelesi herkese rnek olsun diyerek bir de kitap yazan Doktor ?lhami Gneral ile sohbetimiz sryor.


nemli olan ba????kl?k sisteminin glendirilmesidir. Ba????kl?k sistemini glendirmek ok da zor bir ?ey de?ildir. Bu?day mthi? bir kanser ilac?d?r. Bu?day ??ras? kanseri nler ve bu nemli bir bitkisel tedavi arac?d?r. Bu?day imi, bol klorofil maddesi d???nda 100 kadar vitamin, mineral ve besin maddesi ierir. Taze olarak kullan?lan bu?day iminde, ayn? a??rl?ktaki portakaldan 60 kez daha fazla C vitamini ve ayn? a??rl?ktaki ?spanaktan 8 kat Fazla demir bulunmaktad?r.

Bu?day?n bir ba?ka zelli?i ise kandaki toksinleri ntralize eden maddeler iermesidir. S?v? oksijenle dopdolu olan bu?day imi do?an?n en gl anti kanseri olan 'laetril' (Vitamin b17) iermektedir. Izgara etler ve fme besinlerin kanserojen maddeler ta??d??? kan?tlanm??t?r. Japon bilim adam? Nagivara,taze bu?day iminde bu maddeyi etkisiz hale getiren enzimler ve aminoasitler bulmu?tur.
bugday_cimi
Soru: Bu?day imini evde retebilir miyiz?

Cevap: Evde de retilebilir, kk bir saks?da bile retilebilir ve oldu?u gibi yenebilir. Evde retemeyenlere tavsiyemiz ise bu?day ??ras? retmeleri....

Soru: Bu?day ??ras?n? herkes yapabilir mi?

Cevap: Evet elbette mutlaka retilebilir. ?sterseniz tarif edeyim. Bir bardak a?urelik bu?day, nce tertemiz y?kanarak bir litrelik cam kavanoza konur. zerine 3 bardak su klorlu olmamak ?art?yla ilave edilir. Kavanozun a?z? bir tlbentle kapat?larak serin bir yerde 24 saat bekletilir. Bu ilk su kullan?lmaz, dklr. Kavanoza yeniden 3 bardak su ilave edilir. 24 saat bekletildikten sonra olu?an yar? gazozlu su iilmek zere bir kaba aktar?l?r. Bylece bir bardak a?urelik bu?daydan k?? aylar?nda gnde 5 kez, yaz?n ise gnde 3 kez ??ra al?n?r. Bu?day ??ras?n?n lezzeti baz?lar?na itici gelebilir. O takdirde her ??ra barda??na bir C vitamini tableti eklenirse, nefis bir iecek ortaya ?kar

Soru: Az nce szn etti?imiz 'laetril' bu?day iminden ba?ka nelerde bulunur? nk anla??l?yor ki, 'laetril' kanserin tedavisinde en etkin maddelerden biri...

Cevap: Evet, Trkiye'de en kolay laetrile ula?abilece?imiz yer ac? badem ve kay?s? ekirde?idir. Ayr?ca elma ekirde?inde de vard?r. Elman?n ekirde?i yenilirse ok da iyi olur.Amerika'daki ila sanayinin ma?alar? bu 'laetril' adl? ilac? yasaklatmay? ba?arm??lard?r ama Meksika'da sat?lan 'laetril' bu lkeden al?n?p kaak olarak ABD'ye sokulmaktad?r. Laetril, vitamin ve minerallerle verildi?inde ok daha iyi sonular al?nmaktad?r. "Kanserin lm" adl? kitab?nda Manner, bu madde ile yzde 90 ba?ar? kazand???n? sylemi?ti.

Soru: Ac?badem ve kay?s? ekirde?i de laetril ieriyor yle mi?

Cevap: Evet yle. Trkiye'de ac?badem ve kay?s? ekirde?inin s?ka tketildi?i yerlerde resmi bir istatistik yok ama kanser vakalar?n?n az oldu?una inan?l?yor. Resmi istatistik yap?lan bir lke var... Pakistan'a kom?u kk bir prenslik olan Hunzakut'ta ?imdiye kadar hi kanser olay?na rastlanmad?. Hanzakut'un zelli?i temel besinleri kay?s? ve kay?s? ekirde?i...

Soru: Dnyada bugn kullan?lmakta olan kemoterapi ve radyoterapi ba????kl?k sistemini bozdu?unu iddia ediyorsunuz. Alternatif tedavilerin bir s?ralamas?n? yapsak en ne hangisini koyars?n?z ?

Cevap: nceli?i ba????kl?k sistemini glendiren tedavilere veririm, daha sonra biyolojik tedaviler ve bitkisel tedaviler gelir. Ba????kl?k sistemi konusunda Alman doktor Issel'in tm beden tedavisi bugn bu lkedeki 60/70 klinikte ba?ar? ile uygulanmaktad?r. Ba?ar?l? bir yntem: Tm beden tedavisi...

Soru: Tm beden tedavisi nedir?

Cevap: Joseph Issel de bizim gibi kanseri lokal bir hastal?k olarak de?il, tm vcudu ilgilendiren sistemik bir hastal?k olarak ele al?yordu. Ona gre vcutta srekli olarak kanser hcreleri ryor fakat sa?l?kl? bir ba????kl?k sistemi bu hcreleri hemen tahrip ediyor. Issel'in bir di?er tedavi yntemi de, ayda bir olmak zere, zel olarak muamele grm? bir kolibasil a??s? olan Pyrifer ile ate? ?oku tedavisi idi. Bu yntemle hastadan bir miktar kan al?n?yor, bunu ozon oksijen birle?im ile kar??t?rarak yeniden hastan?n damar?ndan enjekte ediyordu. Binlerce kanser hastas? bu yntemle iyile?mi?ti.

Soru:
Biyolojik tedavilerden de sz edelim biraz...

Cevap: Memnuniyetle efendim. Kanserde belli ba?l? lm sebebi ya tmrn hayati organlar? sararak yok etmesi,. Ya da glikojenezis denen bir k?s?r dng sonucu olu?an savunma gcn yok eder ve hasta basit bir enfeksiyonla bile lebilir. Boston'daki Beth Israel Hastanesi ?ef patolo?u Dr. Harold Dvorak, 'Gerekte hi kimse kanserden lmez' diyor. ok ba?ka sebeplerle, mesela organlar?n iflas? sonucu lr. Kanser hcresinin glikoza olan al???, h?zla o?almas?ndan tr normal hcrelerden 10/15 kat fazlad?r. stelik glikozu da tam olarak yakmaz, fermantasyon yoluyla kullan?r ve geriye at?k olarak laktik asit b?rak?r. Bu at?k karaci?ere ula?t???nda, bir enzim vas?tas?yla enerji birikimi de harcayarak yeniden glikoza dn?rd. Bylece karaci?erle tmr aras?nda hastay? tketen bir al??veri? srer gider.

Soru: Bu durumda karaci?er ve kanser aras?nda yak?n ili?ki ortaya ?k?yor...

Cevap: Evet efendim . Karaci?er ile kanser kitlesi aras?ndaki bu k?s?r dngy durdurabilirsek kanserin de ilerlemesini durdurabiliriz.

Soru: Peki bunun ilac? bulunabildi mi?

Cevap: Elbette bulundu. 1970 y?l?ndan beri de kullan?l?yor. ilac?n iindeki aktif madde Hydrazine Sulphate... Bu madde laktik asidi, glikoza dn?tryor ve hem glikojenizisi durduruyor, hem de tmrlerin bymesini. Eski Sovyetlerde, ?imdiki Rusya'da halen kullan?l?yor.

Dr. Serap KIRMIZI

Uludag University
Faculty of Science and Arts
Department of Biology
16059 Gorukle/Bursa TRK?YE

Bu?day imi ve suyu neredeyse her derde deva! 1955 y?l?ndan bu yana ba?ta A.B.D. olmak zere birok lkede sundu?u mucizeler sebebiyle insan sa?l???n? desteklemek amac?yla kullan?lmakta. .. nk bedenimiz bu?day imi suyunu seviyor, o kadar faydal? ki sevmemesi mmkn de?il!

Geti?imiz gnlerde bas?nda yer ald??? gibi, anti-aging ara?t?rmalar?n?n yeni gzdesi bu?day imlerinin ya da filizlerinin suyu! Hi dikkat ettiniz mi... Tamamen etobur olan kedi ve kpekler bile zaman zaman im yerler. nk do?adaki tm canl?lar gibi onlar da kendilerine neyin yararl? oldu?unu igdleri sayesinde ok iyi bilirler. Bu?day iminin nemi ncelikle yapraklar?n, ye?il grnmesini sa?layan klorofil ieri?inden gelir. Klorofil birok bitkide bulunur. Bu?day imi yenilebilir canl? klorofil iin bildi?imiz en uygun ve en zengin do?al kaynakt?r. ?eri?indeki klorofil oran? yzde 70'i bulur.

Kan? Temizler

* Klorofil neden bu kadar nemlidir? Klorofil gne?in ya?am veren gcnn bir ba?ka formudur. Bu madde bitki ya?am?n?n temelidir. Biliyorsunuz ki bitkiler ?u gzel dnyam?z?, ak?l almaz mkemmellikteki sistemi ayakta tutan en nemli etkendir. Ya?mur ormanlar?n?n azalmas?yla ba??m?za neler gelebilir, d?nmek bile istemiyorum... Klorofilin besin olarak nemi, 1911 y?l?ndan bu yana inceleniyor. Klorofilin en nemli zelliklerinden birisi, insan kan?nda oksijen ta??yan k?rm?z? kan hcreleri olan hemoglobinle hemen hemen ayn? kimyasal yap?ya sahip olmas?d?r. Klorofil a??zdan al?nd???nda, k?rm?z? kan hcrelerine hemen kar???r ve kan?m?z? temizler. Klorofil dokular?n iyile?me h?z?n? artt?r?r. Bu nedenle uzun y?llard?r kanserli hastalar?n tedavisinde kullan?l?yor.

* Bu?day imi ile mkemmel detox! Ara?t?rmalara gre, bu?day iminde 20 e?it amino asit, di?er g?dalarda bulunmayan yzlerce farkl? enzim bulunmaktad?r. Organik toprakta yeti?en bu?day filizleri, 102 do?al mineralin 90 tanesini iinde bar?nd?r?r. Bu gerekten istisna say?lacak bir zenginliktir. Bu?day imi taze olarak tketilirse; metabolizmay? uyar?r, tiroid bezlerinin sa?l?kl? al??mas?n? sa?lar, lenf sistemini temizler, kalbin fonksiyonlar?n? artt?r?r, kan bas?nc?n? normalle?tirir, kolesterol d?rr, i organlar?m?z? zellikle rahmi, akci?erleri, karaci?eri, bbrekleri ve ba??rsaklar? temizler. Sindirim sisteminde kt koku yaratan bakterileri yok eder. Bu?day imi bir sa?l?k ve genlik iksiridir. Bir bardak bu?day iminde, 5000 mg klorofil ve 92 mineral d???nda hi kmsenmeyecek oranda vitaminler bulunur. Bunlar?n ba?l?calar? 2000 mg ile C vitamini, 360 mg. E vitamini, F, K ve B grubu vitaminleridir. Bu?day imeni suyu; havu suyu, sebze sular? ve di?er meyve sular? ile kar??la?t?r?ld???nda, onlardan daha gl detox etkisi olan bir maddedir.

* Bu?day imi ve cildimiz: Bu?day imi suyu; ba?ta sedef ve egzema olmak zere, yara, yan?k, ka??nt?lar, gne? yan?klar?, bcek sokmalar? ve her trl cilt tahri?ine iyi gelir. Az miktarda kullan?ld???nda di? rmelerini ve di? eti hastal?klar?n? nler. Gargara yap?l?rsa bo?az enfeksiyonlar?n? iyile?tirir. Sal? deriye srerseniz, salar?n?z?n kalitesini ykseltir.

P???RMEDEN TKET?N

Ba?ucunuza bu?day imi ekti?iniz bir saks? koyarsan?z, gece boyunca havas? temizlenmi?, bol oksijenli bir odada gzel gzel uyursunuz.

* nerilen doz: Bu?day imi tazeyken yararl?d?r. Pi?irecek olursan?z tm de?erini kaybeder. Sa?l???n?z? korumak iin gnde 28 yemek ka???? kadar imeniz yeterlidir. Tedavi amac?yla kullan?lacaksa gnlk doz 8-16 yemek ka????na kadar ?kar?labilir. Tabii hepsi birden iilmez. Bu dozlar gn iinde blnerek al?nmal?d?r.

En iyisi taze s?k?lm???

Bu?day imi suyu, yurtd???nda tablet ve toz olarak sat?lsa da en iyisi taze s?k?lm?? olarak kullanmakt?r. En pratik zm, evinizde yeti?tirmektir. Bu amala;

* ?stedi?iniz byklkte bir saks?y? organik toprakla doldurun. Bu?daylar? ekmeden nce 1 gece suda bekletin. Gzelce sulanm?? topra?a bu?daylar? ekin. zerini ince bir toprak tabakas? ile rtn. Topra??n zerine 48 para iyice ?slat?lm?? gazete k??d? yerle?tirin. Bunun zerine de gazete k??d?n?n kurumamas? iin ince bir naylon rt koyun. Ama kenarlar?n? saks?n?n iine s?k??t?rmay?n. nk tohumlar?n hava almas? gerekir. Drt gn sonra rty aarak ye?illi?i sulay?n.

* Saks?n?z glge bir yerde olmal?, direkt gne? ????? ile temas etmemelidir. Gnde 1 kere sulaman?z yeterlidir. Bu?day imleri yerini severse, 7. gnde iyice bym? olurlar. Ye?illik 1215 cm kadar uzad???nda, ihtiyac?n?z kadar?n?, olabildi?i kadar dibinden kesin. Vitamin ve minerallerin o?u bitkinin dibine yak?n yerdedir. Sonra isterseniz salatan?n zerine do?ray?n ya da en iyisi suyunu ?kar?p taze iken iin. ?sterseniz di?er meyve sular? ile kar??t?rabilirsiniz.

Protein

Bu?day imeni gerekli amino asitlerin hepsini bnyesinde bar?nd?rd??? iin btnsel bir proteindir. Filizlendirme i?lemi sayesinde bu?day imeninde bulunan tm amino asitler bedenimiz taraf?ndan minimum sindirim i?lemi ile emilme ve asimile olma becerisini gsterirler. Bu sayede bedenimize giri? yolu bulan amino asitler kolayca hcrelerimize ula??r ve onlar? tamir etme i?lemine ba?larlar. ?lk okundu?unda kula?a ok teknik gelen tm bu anlat?lanlar?n zeti, btnsel bir protein olan bu?day iminin ?ifa ve onar?m kayna?? oldu?udur.

Mineraller

Bu?day imi tohumu olumsuz anlamda etkileyen glten ve di?er elementleri iermez. Organik topraklarda yeti?en bu?day imi i?te bu sebepten dolay? bnyesinde mkemmel sa?l?k iin gerekli olan tm mineralleri bar?nd?r?r.

Vitaminler

Bu?day imi suyu A, D, E, k vitamini ve B vitaminleri a?s?ndan zengindir. Ayn? zamanda folik asit ve C vitamini deposu olan bu?day imi filizlendirildi?i zaman kolayca kan ak???na ve hcrelere dahil olur ve hibir bozulmaya u?ramadan sindirilebilir.

Klorofil

Bu?day imi % 70 oran?nda klorofil ierir. Bu, herhangi bir bitkide rastlayabilece?iniz en yksek orand?r. Bitkilerin kan? olarak kabul edilen klorofil insan kan?nda bulunan hemoglobin ile ayn? molekler zellikleri sergiler. Klorofil sayesinde kan?m?zda bulunan hemoglobin miktar? artar ve oksijenin transferi kolayla??r, daha alkalize ve daha sa?l?kl? oluruz. Beyin ve di?er nemli tm dokular?m?z kaliteli oksijene ihtiya duyarlar ve klorofil oksijen retimine destek olur.

Detoks

Bu?day iminde bulunan klorofil, kan?n toksinlerden ar?nmas?na, toksinlere maruz kalmaktan dolay? olu?an mukoza tabakas?n?n k?r?lmas?na ve toksinlerin ntralize edilmesine yard?mc? olur.

Bu?day imi suyunda bulunan klorofil ve enzimler sayesinde bedeninizi ila art?klar?ndan ve a??r metallerden ar?nd?rabilirsiniz. Kolon temizli?inde de kullanabilece?iniz bu?day imi suyu kolonlar?n temizlenmesine ve iyile?mesine yard?mc? olur, ierdi?i magnezyum sayesinde kab?zl??? giderir.

Ba????kl?k Sistemi

Bu?day iminin bnyesinde bulunan yksek miktarda klorofil, besinsel de?erler ve enzimler ba????kl?k sisteminizi glendirir. Anti bakteriyel zellikleri sayesinde iyi olmayan bakterilerle etkili biimde sava?an bu?day imi suyu bedenimize ihtiya duydu?u oksijenize ortam? sa?lar ve kanser hcrelerinin olu?mas?n? engeller.BU?DAY ?M?N?N MADDELERLE 40 NEML? FAYDASI:


1. Bu?day imi suyu %70 klorofil ierir.

2. ?svire'deki nl Bircher-Benner Clinicin kurucusu, "msli"yi icat eden, ara?t?rmac? bilimadam? Dr. Max Bircher, klorofili "Konsantre Gne? Gc" olarak isimlendirmi? tir.

3. Klorofil hcre ve dokulara nfuz ederek onlar? temizler, canland?r?r ve yeniden yap?lanmalar?na destek olur.

4. Klorofil vcuttaki ila art?klar?n? ve kimyasallar? temizler.

5. Klorofil vcuttaki toksinleri ntralize eder "zarars?z" hale getirir.

6. Klorofil karaci?eri temizler.

7. Bu?day imi, havu suyu ve di?er meyve ve sebzelerle kar??la?t?r?ld???nda MUHTE?EM bir toksin att?r?c?d?r. Dr. Earp Thomas yakla??k 6,8 kg bu?day iminin toksin att?r?c? etkisinin yakla??k 158,8 kg havu, marul, kereviz vb. sebzeye e?it gte oldu?unu belirtmektedir.

8. Dr. Max Bircher'e gre "Klorofil; kalp ve damar sistemini glendirir, ba??rsaklar?, rahmi ve akci?erleri olumlu etkiler... Bu nedenle de, canland?r?c? etkileri dikkate al?nd???nda, ba?ka hibir g?da ile kar??la?t?r?lamayacak kadar gl bir toniktir."

9. Dr. Ann Wigmore bu?day imini 30 y?l boyunca hastalar?n?n kronik rahats?zl?klar? n?n tedavisine destek amal? besin olarak kullanm??t?r.

10. Klorofil kan ?ekeri problemlerinin tedavisinde etkilidir.

11. Klorofil ?????n olu?turdu?u ilk rndr ve herhangi bir elementin ierdi?inden daha fazla ???k enerjisi ierir.

12. Dr. Bircher'e gre, do?a klorofili (bu?day imini) vcudu temizleyen, zehirli maddelerin ntralize edilmesini -zarars?z hale getirilmesini sa?layan- ve canland?rarak yeniden yap?lanmas?na -yenilenmesine- destek olan bir madde olarak kullanmaktad? r.

13. 1940 y?l?nda Dr.Benjamin Cruskin American Journal of Surgeryde klorofili;
* Kt kokular?n giderilmesi
* Bakteri enfeksiyonlar? n?n giderilmesi
* Yaralar?n iyile?mesi
* Cilt naklinde doku adaptasyonunun h?zland?r?lmas?
* Kronik sinzit tedavisi
* Kronik i kulak iltihaplanma ve/veya yang? tedavisi
* Varis damarlar?n?n tedavisi
* Bacak lserlerinin tedavisi
* ?ltihapl? isilik tedavisi
* Kabuklu cilt kabar?kl?klar?n? n tedavisi
* Rektum (anal) yaralar?n tedavisi
* Rahim boynu yang?lar?n?n tedavisi,
* Vajinal parazit enfeksiyonlar? n?n tedavisi
* Tifo, karahumma ate?ini d?rme ve
* ?rin akma durumlar?n?n biro?unun tedavisi iin nermi?tir.

14. Bilimsel al??malar klorofilin, zararl? bakterilerin byme ve yay?l?m?n? engelledi?ini ispatlam??t?r.

15. Klorofil ayn? zamanda antibakteriyel oldu?u iin gerekti?inde vcudun hem iten hem de d??tan tedavisine/iyile? mesine ve sa?l?kl? kalmas?na destek olur.

16. Klorofil pek ok bitkiden elde edilebilir, ancak bu?day imi en ok tavsiye edilen g?dad?r, nk insan?n ihtiyac? olan 100 den fazla besin ierir. E?er organik toprakta yeti?tirilirse toprakta var olan 102 mineralden 92'sini emerek kendi bnyesine al?r.

17. Bu?day imi klorofil ieren tm ye?il bitkiler gibi yksek miktarda oksijen ierir. Beyin ve tm vcut dokular?n?n i?levlerini sa?l?kl? bir ?ekilde srdrebilmeleri bol oksijenli bir ortamda mmkndr.

18. Bu?day imi suyu aknelerin iyile?mesini sa?lar ve hatta 7-8 ay dzenli tketim sonras?nda yara izlerinin kaybolmas?na bile destek olur. Tabii bunun iin ayn? zamanda sa?l?kl? beslenme de ?artt?r.

19. Klorofil tm bitkilerin hayat? iin temel olan maddedir.

20. Tan?nm?? Beslenme Uzman? Dr. Bernard Jensen vcudun bu?day imi suyunu sadece birka dakika iinde ve olduka d?k miktarda enerji harcayarak sindirebildi? ini belirtmektedir.

21. Bu?day imindeki klorofil kan ak???n? yeniden dzenler. De?i?ik hayvanlarla yap?lan testler klorofilin hibir toksik yan etkisi olmad???n? ispatlam??t?r. Kandaki k?rm?z? hcrelerin say?s? 4-5 gnlk klorofil tketiminden sonra normal seviyelerine ykselir ki bu ileri dzeyde anemi hastas? veya kan say?m? d?k olan hayvanlarda yap?lan testlerle de ispatlanm??t?r.

22. Do?urganl??? d?k inek ve bo?alara sahip olan Amerikal? iftiler hayvanlar?n do?urganl???n? art?rmak amac?yla hayvanlar? bu?day imi ile beslerler, nk klorofilin ierdi?i yksek miktardaki magnezyum seks hormonlar?n? onaran enzimleri yap?land?r?r.

23. Bu?day imi "im suyu faktr" ierir ki bu madde otobur hayvanlar?n hayat?n? srdrebilmesi a?s?ndan gereken nemli maddelerden biridir.

24. Bu?day imi suyu vcudu temizleyen bir deterjan gibi hareket eder ve deodorant olarak da kullan?l?r, en nemlisi arkas?nda zararl? kal?nt? b?rakmaz.

25. Ham -i?lenmemi?- saf klorofil ieren bu?day imi suyu, hibir toksik yan etkisi olmaks?z?n vcuttaki toksinlerin at?m? a?s?ndan da ok faydal?d?r.

26. Gnlk beslenmeye ilave edilen kk bir miktar im suyu di? rmelerini nler.

27. A??zda 5 dakika tutulan bu?day imi suyu di? a?r?lar?n? hafifletir ve di? etlerindeki zehirli maddelerin at?lmas?n? sa?lar.

28. Bu?day imi ile gargara yapmak iltihapl? bo?az a?r?lar?n? hafifletir, iyile?meyi h?zland?r?r.

29. A??z apselerinde -iltihapl? durumlarda- bu?day imi suyuna bat?r?lm?? bu?day imi posas?n? iltihapl? blgeye koyun veya bu?day imi i?neyin. Posay? bir sre sonra tkrerek at?n.

30. Bu?day imi suyu zengin bir enzim deposudur.

31. Bu?day imi suyu kab?zl?k tedavisinde ve ba??rsaklar?n a?k tutulmas?nda ok etkilidir.

32. Sedef ve egzema gibi cilt hastal?klar? iin dzenli bu?day imi suyu iin.

33. Dzenli bu?day imi suyu imek salar?n beyazlamas?n? nler.

34. Bu?day imi suyu her tr kan probleminin -rahats?zl???n?n- tedavisinde faydal?d?r.

35. Bu?day imi suyu mkemmel bir cilt temzileyicidir ve cilt taraf?ndan besin olarak emilebilir. Ye?il bu?day imi suyunu ?l?k suyla dolu kvete dkn ve 15-20 dakika kvette yat?n, sonras?nda so?uk suyla du? alarak durulan?n -sabun kullanmay?n-.

36. Bu?day imi suyu hazm? kolayla?t?r?r.

37. Bu?day imi suyu kolon duvarlar?n?n temizlenmesi ve tedavisi iin ok etkilidir.

38. Bu?day imi suyu akci?erlerde asidik gazlar? solumak nedeniyle olu?an yaralar? iyile?tirebilir. Klorofille artan hemoglobin retimi sonucu hcrelere kanla daha fazla oksijen ta??nabildi?i iin vcuttaki karbonmonoksidin vcuda zararl? etkileri minimize edilir.

39. Bu?day imi suyu k?lcal damarlar? glendirdi?i iin yksek tansiyonu d?rc etkiye sahiptir.

40. Bu?day imi suyu kur?un gibi a??r metallerin vcuttan at?l?m?n? kolayla?t?r?r.

zetle;
Dzenli* bu?day imi suyu ien ki?i kendini daha gl, dayan?kl?, sa?l?kl?, hafif, zetle olduka farkl? bir ?ekilde iyi hisseder.

* Dzenli iilmesi nerilen bu?day imi suyu miktar?; sa?l??? korumak amac?yla iildi?inde gnde 30 ml, tedaviye destek amal? iildi?inde gnde 60 ml'dir.

Kaynak: Hippocrates Health Institute, USA ve annwigmore.com