Yazdır
Yazar Kamil DEM?RTA?   
Cuma, 18 Haziran 2010 11:05
AddThis Social Bookmark Button
renk_cakra

( Chakra: Sanskrit dilinde- tekerlek, ark )

Yedi ana akra, sptil enerjilerin al?nmas? ve yay?nlanmas? i?levi grrler.

Her akra fiziki, hissi ve ruhsal dzeylerde al???r. Denge, sa?l?k ve afiyetin anahtar?d?r. Bir dengesizlik oldu?unda kendini e?itli ?ekillerde belli eder. Genel anlamda sanki bir ?eylerin eksikli?i, yoklu?u hissi do?ar.

akra ar?nd?r?l?p al???r hale geldi?inde grevini tmyle ifa eder. Enerjiyi i?ler hale getirir, fiziki organlara ve sptil bedenlere enerji yollar ve y?pranm?? veya at?l enerjiyi sistem d???na iter.

akra t?kand???nda elastikiyeti durur ve ar?zal? al??ma durumuna geer. akralar endi?e, stres, y?pranm?? veya durgun enerji bask?s? alt?nda kald?klar?nda ar?zalanabilirler. Stresli durumlar uzun srecek olduklar?nda, akralar bloke olabilirler. Fiziki beden daimi bir stres veya depresyon alt?nda kald??? zaman, akralar elastikiyetini kaybeder ve gere?i gibi al??amazlar. Bu durumda dengesiz hale gelerek y?pranm?? ve durgun enerji ile t?kal? duruma d?erler.


D?nce ve davran??lar?m?z da akralar yoluyla akan enerjiyi bloke edebilirler. ?fade edilemeyen duygular akralara a??r? ykleme yaparak,t?kanmalar?na yol aabilirler. akralar t?kand?klar?nda, enerji fiziki bedenlere aktar?l?p, intikal edemez. Enerji, Enerji Merkezlerinde serbeste dola?amad??? takdirde belirli blgelerde fiziki problemler geli?ebilece?i gibi, rahats?zl?klar ve hastal?klar da ortaya ?kabilirler.

Bir akra t?kand???nda, neden olan sebepleri aray?p, yok etmek gerekir.


akralar bir sistem olarak beraber al??t?klar? iin, bir akran?n al??mas?ndaki bir araz, bir ba?ka akran?n al??mas?n? da olumsuz etkileyebilir.

akralar?n ar?nd?r?lmalar?, yani temizlenmeleri, k?zg?nl?k, keder ve su gibi zararl? ruhsal enerjiyi, pozitif enerjiye dn?trrler.

Sa?l?kl? akralar genel, duygusal ve fiziki sa?l???n?z? da glendirebilecekleri gibi daimi olarak dzgn, taze ve canl? enerji ak?m? da bu i?i ba?ar?r.

akralar n planda gelen igdlerimiz ve hayvani yarad?l??lar?m?zla ba?lant?l? yo?un ve fiziksel dzeyde olu?an enerjiyi szgeten geirerek hayat?n kendi kayna?? olan st dzeyde rafine bir ruhsal dzeye ula?t?ran bir filtre sistemi te?kil ederler.

A?a??da temel akralar?n k?sa bir izah?n? bulacaks?n?z:

KK AKRA:

Kuyruk sokumunun tam ucundad?r. Rengi k?rm?z? olup;i?tiyak, arzu ve enerji ile ili?kilidir. Bu akra maddi realitede kk bulur, bizi ba?ar? iin gce kavu?turur. Genelde ki?ide fiziki ve duygusal zafiyet veya dengesiz durumlar olu?abilir.Fakat sa?l?kl? bir kk akraya sahip ki?i elastiki olup, de?i?imlere uyum sa?lar, dengelidir ve de?i?imler s?ras?nda topraklanm?? ?ekilde kal?r. Kendi kaderinizi kontrol alt?nda tutmak ve kendi seiminizi kendiniz yapmak suretiyle kk akran?z? iyi duruma getirebilirsiniz.

Hayata kar?? olan haklar?m?z? her dile getirip, onaylad???m?zda kk akray? onar?r, tedavi ederiz. Art?k ne?e, mutluluk, sa?l?k ve yarat?c? bir mevcudiyet hakk?n?zd?r. Size mutluluk, gven ve ne?e vadeden konularda bir ba?kas?n?n onay?na veya nedenlerine ihtiyac?n?z yoktur.

SAKRAL AKRA:

Kas?k kemi?i ( Pubis ) blgesinde yer al?r. Turuncu renkte olup, ne?e, mutluluk ve ho?sohbetle ba?lant?l?d?r. Bu akra mahremiyet, seks ve yarat?c? retim merkezidir. Sakral akran?n fonksiyonu kendimize ne kadar iyi bak?p, zen gstermemize ba?l?d?r. Gerek gnlk grevlerimizi yerine getirebilmek, gerekse stresli dnemlerde kendimizi koruyabilmek amac?yla bu enerjiyi kullanabilmek a?s?ndan s?n?rlar?m?z? ve k?s?tlamalar?m?z? bilmek durumunday?z.

?htiya duydu?umuzda yararlanabilmemiz iin bedenimizi bir anlamda srekli ?arjl? tutmal?y?z. E?er sakral akra ?arjl? tutulmuyorsa, o zaman kendisini beslemek ve sonunda bedenin tm enerjisini tketmek zere di?er akralardan beslenir.

Enerjinizi insanlara ve pek de zevkli olmayan durumlara harcamak suretiyle tketebilirsiniz. Enerjinizi ba?ka yerlere nas?l aktard???n?z? bilerek, zaman?n?z? nas?l harcaman?z gerekti?i konusunda daha iyi seim yapabilirsiniz.

Cinsel frenlemeler veya mahremiyetle ilgili konular? ynetememek ya da ynlendirememek denge bozukluklar? ?eklinde ortaya ?kabilir. Bu durum g?da, seks ve zevk gibi hususlardaki i?tah?m?z? kontrol alt?nda tutar. ok fazla ho?grl isek, bedenimizdeki di?er sistemlerin ihtiya duyduklar? enerjiyi yakar?z, tketiriz. Ayr?ca ok fazla enerjiyi frenleyip, geri ekti?imizde de; yapamad?klar?m?z, sahip olamad?klar?m?z konulara zihnimizi yorar?z. Kontrol alt?nda tutmak ve sal?verip, b?rakmak gibi olgular aras?nda dengeyi bulabilmek sakral akra y? gl tutabilmenin anahtar?d?r.

SOLAR-PLEKSUS - Gǔ AKRASI :

Gbek deli?inin 3-4 parmak yukar?s?nda yer al?r. Rengi sar?d?r ve zeka, mutluluk ve yarat?c?l?kla ili?kilidir. Bu, ki?isel gcnzn akras?d?r. Solar pleksusda meydana gelen dengesizlikler, de?ersizlik hissi, cesaretsizlik, srekli emin duygusu ve di?er insanlar? kontrol alt?nda tutmak ihtiyac? ?eklinde ortaya ?kar. Bu akra ki?isel kimli?in merkezidir.Solar pleksus; kendi kendine de?er vermek, kendine sayg? ve ki?isel kimlik de dahil olmak zere ?ahsiyet ve egonuzun tm unsurlar?n? ynetir, ynlendirir.Ki?isel g, seme hrriyetimizi etkiler.

Bu akra olaylar ve insanlarla ilgili tahamml duygular?m?z? dzenler. Ki?isel gcmz geli?tirmek, asl?nda kim oldu?umuz duygusundan kaynaklan?r. Bu g herhangi bir durumda ortaya ?kabilir ve hayat?n bymemiz ve olgunla?mam?za yard?mc? olan badirelerini atlatabilmemiz iin bize yol gsterir. Biz toprakland?ka, o g talan?r. Hayat?n cilveleri ve ba?kalar?n?n muhalefet ve dayatmalar? olmaks?z?n i azmimiz geli?ip, glenemez. Bu asl?nda bizim ki?isel gcmz artt?r?r.

Gerek kimli?imiz bizim daima komple ve blnmemi? ki?ili?imizin bir blmdr. Kendi kimli?imizi do?ru drst tan?d???m?z takdirde gerek kimlik, ac?, kay?p ve travma gibi unsurlardan olumsuz bir ?ekilde etkilenmez. Kendi de?erimiz, sayg?nl???m?z ve gerek gcmzn idrakinde olu?umuz bizi hayatta ???ldayan ve enerji yayan bir durumda tutar.

KALP AKRASI:

G?smzn orta k?sm?nda, g?s kemi?inin hemen alt?nda, kalbimizin yan?nda yer al?r. Rengi ye?il olup; sa?l??a kavu?mak, denge, ahenk ve dzgn beslenme gibi unsurlarla ili?kilidir.

akra sisteminin merkezini olu?turur ve denge sa?lamak hususunda hayati nemi vard?r.Kalp merkezinde olu?acak bir dengesizlik sevgi al??veri?inde yeteneksizlik, olumsuz al??an ili?kiler ve depresyona meyilli olma hali gibi durumlarla kendini gsterir. Kalp akras? ne?e ve huzur kaynaklar?yla beslenir, a?k kalplilik, payla??m, temas ve ili?kilerle talan?r. Ac?, kay?p, travma gibi etkenlere tepki verir. Kalp akras?n?n verdi?i mesaj, insanlar? oldu?u gibi kabul etmek ve bu hayatta hepimiz yek-vcut oldu?umuz iin insanlar? sevmektir. Sa?l?kl? s?n?rlar izmek ve bizim en st dzey iyili?imiz iin olan ki?i ve olaylar?n bilincinde olmak suretiyle kendimiz iin gl bir sevgi olu?turup, sa?lam ve kudretli bir kalp koruyucusu meydana getirir. Kalplerimiz iin byle gl bir koruyucu olu?turdu?umuz zaman, kalbin kendisi iin saf ve masum olgular meydana getiririz.Bylelikle hayat bah?edilmi? olan her bireyin iindeki safiyet ve gzelli?i alg?layabilir duruma geliriz.

BO?AZ AKRASI :

Bo?az?m?z?n g?smzle birle?ti?i blgede yer al?r. Rengi gk mavisi, turkuaz olup; dostluk, sadakat, a?k ve drst ileti?imle ilgilidir. Bo?az akras? bize kendimizi her dzeyde ifade edebilme gc verir. Bize ltfedilmi? olan imkan? onore edebilmek iin kendimizi bilinli bir ?ekilde do?rular?m?z? ve ki?ili?imizi a?k ve drst bir ?ekilde ifade etmek hedefine yneltmeliyiz.

Bo?az akras? daha st dzey ruhani diyarlara ?k?? kap?m?z? olu?turur. Ezoterik ?retilerde bu akra daha st ruhani enerjilerin bedenimize giri? yeri olarak bilinir. Enerjinin iimize akmas?, zihnin rahat ve ruhun a?k olmas?yla mmkndr. Bu akra elem, ifade edilmemi? k?zg?nl?k, korku, duygusal ve fiziksel istismar gibi olu?umlarda t?kan?r.

Drst olmama durumlar?, yalan-dolan, dedikodu ve her trl istismar bo?az?n zedelenmesine yol aar.Alkol, sigara, dinlendirici-canland?rc? ilalar ve a??r? beslenme de zedeleyici unsurlardand?r.??te bu unsurlar daha alttaki akralardan nc gz ve ta akraya ynelen enerji ak?m?n? olumsuz etkiler.

NC GZ AKRASI:

Aln?n ortas? ile, iki ka??n ortas? aras?ndad?r. Rengi indigo olup; derin meditasyon, st dzey sezgiler ve insan?n kendisinin idrakinde olmas? gibi hususlarla ili?kilidir. Bu akra berrak fikirler olu?turmam?z iin gereken enerjiyi sa?lar. Psikolojik olgunluk, etik ve filozofik prensiplerimizin kkdr. Tam kapasite ile al??t???nda beynin her iki blmn de faaliyete geirir. Beynin sa? yar?s? sezgilerimizi ve yarat?c? faaliyetlerimizi kontrol eder. Sol yar?s? da rasyonel ve analitik d?ncelerimizi ynlendirir.

Her iki yar? da birlikte al??t??? zaman ahenkli bir realite imaj? do?ar ve bu imaj oturmu? bir d?n? dzeyi, sezgiler ve hayallerimize dayal? deneyimlerden olu?an bir yumakt?r. nc gz fiziki, zihinsel ve duygusal dzeylerde kendi realitemizi yaratmam?z yolunda akl?m?z?n gcn olu?turur. Akl?m?z?n, beynimizin bu blm hayatlar?m?za kal?p de?i?tirtti?imiz, ryalar?m?z? gerekle?tirip, idame ettirdi?imiz k?s?md?r.

nc gz akras? zihnimizin uyanmas?na,bize ?retilenlerin do?ru mu, yanl?? m? olduklar?n? sorgulamam?za yard?mc? olur. Bizim iin ok az de?er ifade eden ve kendimizi k?s?tlamam?za sebep olan fikirlerimizi szgeten geirebilmemiz iin bu akran?n tam kapasite ile al??mas? gerekir.

Bu akran?n manevi amac? bize zeka, basiret, hayal gc, sezgi ve bilgi kazand?rmakt?r. Hayattaki deneyimlerimizden yararlan?p, do?rular? bulduka bu akram?z geli?ecek ve ruhumuzu glendirecektir.

TA AKRA:

Kafatas?n?n tam tepesinde, bir ba?ka deyi?le bebeklerin b?ng?ldak blgesinde yer al?r. Bu akra iin en ok konu edilen renk menek?e rengidir. (Beyaz-alt?n sar?s? renkler de bu akran?n renklerindendir.)

Bu akra ruhsal olgunluk, bilgelik, ebedi gerek ve kendi benli?imizin en st dzeyi gibi hususlarla ili?kilidir. Ta akra bize manevi bir i gr? yetene?ini, neler yap?p yapamayaca??m?z bilincini ve daha st dzey amalar?m?z?n neler olabilece?i fikrini verir. Baz?lar? iin bunlar bir Hayat?n ortas?na geldik buhran? olarak alg?lanabilir. nk ayd?nlanmak ve bilinlenmek olgusu bizleri ?imdiye kadar ne oldu?umuzu redde ve ne olmay? istedi?imiz d?ncesine ynlendirir. Ta akran?n tam kapasite ile al??abilmesi iin dnyay? ve onun maddi cazibelerini reddetmemiz gerekir. Amac?m?z hayat?n tmndeki manevi unsurlar? grebilmek ve dnyaya mutlu olmak ve ruhumuzun sevgi, bar?? ve mutlulu?a olan deste?ini tatmin etmek iin geldi?imizi hat?rlamak olmal?d?r.Ta akray? tam kapasite ile al???r hale getirirken, ilahi dnyan?n mucizeleri ve gizemlerini zihnimizin sgecinden geirebilmek iin huzur, skunet ve bar??a ihtiyac?m?z vard?r. Dnya faaliyetlerini manevi isteklerimizle dengeleyebilmek iin hayatta aya??m?z yere basar kalmal? ve yak?n evremize etkin bir ?ekilde de?i?im ve onar?m imkanlar? vermeliyiz.

AKRA DENGELEMES?:

akralar?n birbirine uyumlu olarak al??abilmesine yard?mc? olan bir yntemdir.

Hergn yap?lmas? nerilir.Son derece etkili ve rahatlat?c? bir uygulamad?r.

akralar toplamlar? 7 say?s?n? verecek ?ekilde dengelenir.

1. akra ile 6. akra

2. akra ile 5. akra

3. akra ile 4. akra

El temas? kesilmeden yap?lmas? sal?k verilen bu uygulamay? kendinize uygulayabilece?iniz gibi ba?kas?nda da tatbik edebilirsiniz.

akralarda en az 5 dakika kal?nmas? sureti ile gerekle?tirilecek bu uygulama peki neden yap?l?yor?

Reikinin en nemli anahtar szc? dengedir.Denge bizi do?ruya, gzele ve gerek sevgiye gtrr.akralar? s?ras?yla hangi konular?n merkezleri olduklar? bilgileriyle hat?rlarsak sorumuzun cevab? da ortaya ?kacakt?r.

(al?nt?d?r)